Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Naver Map

Naver Corp.
Naver Map là một ứng dụng bản đồ có thể dễ dàng sử dụng...

Kakaomap

Kakao Corp.
Kakaomap là ứng dụng bản đồ do Kakao cung cấp, cung cấp nhiều chức...

Google Earth

Google LLC.
Google Earth là bản đồ 3D của Trái đất được tạo bằng hệ thống...