Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 댓글을 통해 에디터와 소통 할 수 있습니다.

CapCut

Bytedance Pte. Ltd.
Capcut là một chương trình chỉnh sửa video rất dễ sử dụng. Nó có...

Vrew

Voyagerx
Vrew là một chương trình chỉnh sửa video giúp việc chỉnh sửa video trở...

VLLO

Vimosoft
VLLO là chương trình chỉnh sửa video chỉ dành cho máy tính. Bạn có...

GOM Recorder

GOM & Company
Gom Recorder là một chương trình ghi âm dễ sử dụng. Người dùng có...