Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

ALZip

EST Soft Corp.
Alzip là một chương trình nén miễn phí được phát triển bởi EastSoft. Nó...

Bandizip

Bandisoft
Bandizip là một chương trình nén miễn phí có tốc độ nhanh và hỗ...

ALTools

EST Soft Corp.
ALTools, một chương trình thiết yếu giúp sử dụng PC dễ dàng hơn, cung...

7-Zip

Igor Pavlov
7-Zip là một chương trình nén dễ sử dụng. Nó sử dụng nhiều lõi...