Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Notepad

Microsoft Corp.
Windows Notepad là một chương trình ghi chú dễ sử dụng. Bạn có thể...

SMemo

SMY Soft, Co., Ltd.
SMemo là một chương trình ghi chú dễ sử dụng. Nó cung cấp nhiều...

Memoit

xpandk
Memoit là một chương trình ghi nhớ dễ sử dụng. Bạn có thể viết...

Wememo

TrendTech
WeMemo là một chương trình ghi nhớ cho phép bạn quản lý lịch trình...