Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Teamviewer

TeamViewer GmbH
TeamViewer là một chương trình cho phép bạn điều khiển PC từ xa. Nó...

AnyDesk

AnyDesk Software GmbH
AnyDesk là chương trình cho phép bạn điều khiển PC từ xa. Môi trường...

Chrome Remote Desktop

Google LLC.
Chrome Remote Desktop là chương trình cho phép truy cập vào máy tính để...