Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 댓글을 통해 에디터와 소통 할 수 있습니다.

Zoom

Zoom Video Inc.
Zoom là một ứng dụng hội nghị truyền hình cho phép bạn tổ chức...

Teamviewer

TeamViewer GmbH
TeamViewer là một chương trình cho phép bạn điều khiển PC từ xa. Nó...

Microsoft Excel

Microsoft Corp.
Microsoft Excel là một bảng tính có thể thực hiện một cách có hệ...

HancomDocs

Hancom Inc.
HancomDocs là phiên bản đăng ký của Hancom Office do Hangul và Computer cung...

Adobe Acrobat Reader

Adobe Inc.
Adobe Acrobat Reader hỗ trợ chức năng xem và in PDF cho phép bạn...

MS Office

Microsoft Corp.
MS Office là một chương trình tích hợp văn phòng được phát triển bởi...

ezPDF Editor

Unidocs Inc.
ezPDF Editor 3.0 là chương trình quản lý tài liệu PDF cho phép bạn...

Chrome Remote Desktop

Google LLC.
Chrome Remote Desktop là chương trình cho phép truy cập vào máy tính để...

Slack

Slack Technologies Inc.
Slack là một chương trình giao tiếp trong công việc. Dịch vụ Messenger được...

nPDF

nPDF
nPDF là chương trình có thể chuyển đổi nhiều tài liệu sang PDF. PDF...

LibreOffice

The Document Foundation
LibreOffice là một chương trình văn phòng mà bất cứ ai cũng có thể...

Edrawmind

Wondershare
EdrawMind là một chương trình có thể tạo ra nhiều bản đồ tư duy...

StarPDF

Startools
StarPDF là trình xem tài liệu PDF nhẹ và nhanh. Bạn có thể quản...

Sumatra PDF

Krzysztof Kowalczyk
Sumatra PDF là một chương trình có chức năng như trình xem PDF và...