Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Zoom

Zoom Video Inc.
Zoom là một ứng dụng hội nghị truyền hình cho phép bạn tổ chức...

Teamviewer

TeamViewer GmbH
TeamViewer là một chương trình cho phép bạn điều khiển PC từ xa. Nó...

ALPDF

EST Soft Corp.
AlPDF là chương trình xem và chuyển đổi/chỉnh sửa tài liệu PDF. Bạn có...

Notion

Notion Labs, Inc.
Notion là một chương trình không gian làm việc cung cấp tất cả các...

Microsoft Excel

Microsoft Corp.
Microsoft Excel là một bảng tính có thể thực hiện một cách có hệ...

HancomDocs

Hancom Inc.
HancomDocs là phiên bản đăng ký của Hancom Office do Hangul và Computer cung...

Adobe Acrobat Reader

Adobe Inc.
Adobe Acrobat Reader hỗ trợ chức năng xem và in PDF cho phép bạn...

Webex

Cisco Systems, Inc.
Webex là chương trình cho phép bạn tiến hành các cuộc họp video chất...

Hangul 2020

Hancom Inc.
Hangul 2020 là một chương trình tài liệu được cung cấp bởi Hancom Office....

Polaris Office

Polaris Office Corp.
Polaris Office là một chương trình văn phòng cung cấp khả năng xem tài...