Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 댓글을 통해 에디터와 소통 할 수 있습니다.

Zoom

Zoom Video Inc.
Zoom là một ứng dụng hội nghị truyền hình cho phép bạn tổ chức...

Slack

Slack Technologies Inc.
Slack là một chương trình giao tiếp trong công việc. Dịch vụ Messenger được...

Edrawmind

Wondershare
EdrawMind là một chương trình có thể tạo ra nhiều bản đồ tư duy...