Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Zoom

Zoom Video Inc.
Zoom là một ứng dụng hội nghị truyền hình cho phép bạn tổ chức...

Notion

Notion Labs, Inc.
Notion là một chương trình không gian làm việc cung cấp tất cả các...

Webex

Cisco Systems, Inc.
Webex là chương trình cho phép bạn tiến hành các cuộc họp video chất...

Microsoft Teams

Microsoft Corp.
Microsoft Teams là một chương trình hội nghị truyền hình dễ sử dụng. Bạn...

Slack

Slack Technologies Inc.
Slack là một chương trình giao tiếp trong công việc. Dịch vụ Messenger được...

ALMind

EST Soft Corp.
ALMind là chương trình cho phép bạn dễ dàng tạo và chia sẻ bản...

Edrawmind

Wondershare
EdrawMind là một chương trình có thể tạo ra nhiều bản đồ tư duy...