Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

Google Classroom

Google LLC.
Google Classroom là một ứng dụng học tập có thể được sử dụng thông...

Classting

Classting Inc.
Classting là một ứng dụng giáo dục quản lý các lớp học thông qua...

Google Scholar

Google LLC.
Google Scholar là một dịch vụ tìm kiếm học thuật được cung cấp bởi...

Duolingo

Duolingo
Duolingo là một chương trình giáo dục cho phép bạn học ngôn ngữ một...

Millie Viewer

Millie
Millie Viewer PC là một chương trình cho thuê sách và đọc sách điện...