Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

FileZilla

FileZilla
FileZilla là một chương trình FTP mã nguồn mở, miễn phí. Nó cung cấp...

ALDrive

EST Soft Corp.
ALDrive là một chương trình FTP được phát triển bởi EST Soft. Giao diện...