Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 보안성은 검증되었습니다.

ALPDF

EST Soft Corp.
AlPDF là chương trình xem và chuyển đổi/chỉnh sửa tài liệu PDF. Bạn có...

Adobe Acrobat Reader

Adobe Inc.
Adobe Acrobat Reader hỗ trợ chức năng xem và in PDF cho phép bạn...

PDF Page Express

Kinfolk Soft
PDF Page Express là chương trình quản lý tài liệu PDF cho phép bạn...

HWP Viewer

Hancom Inc.
HWP Viewer là trình xem tài liệu có thể mở và đọc các tệp...

SmallPDF

SmallPDF
SmallPDF là một chương trình quản lý PDF miễn phí. Cung cấp chức năng...

ALTools

EST Soft Corp.
ALTools, một chương trình thiết yếu giúp sử dụng PC dễ dàng hơn, cung...

ezPDF Editor

Unidocs Inc.
ezPDF Editor 3.0 là chương trình quản lý tài liệu PDF cho phép bạn...

nPDF

nPDF
nPDF là chương trình có thể chuyển đổi nhiều tài liệu sang PDF. PDF...

Trình Xem Excel

Microsoft Corp.
Trình Xem Excel là chương trình cho phép bạn đọc hoặc in bảng tính...

NESPDF

NESGIO
NESPDF là chương trình quản lý tài liệu PDF miễn phí cho mục đích...