Windows Apps

Windows에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공합니다. 모든 프로그램은 공식 파일로 다운로드 할 수 있으며 댓글을 통해 에디터와 소통 할 수 있습니다.

Adobe Acrobat Reader

Adobe Inc.
Adobe Acrobat Reader hỗ trợ chức năng xem và in PDF cho phép bạn...

ezPDF Editor

Unidocs Inc.
ezPDF Editor 3.0 là chương trình quản lý tài liệu PDF cho phép bạn...

nPDF

nPDF
nPDF là chương trình có thể chuyển đổi nhiều tài liệu sang PDF. PDF...

StarPDF

Startools
StarPDF là trình xem tài liệu PDF nhẹ và nhanh. Bạn có thể quản...

Sumatra PDF

Krzysztof Kowalczyk
Sumatra PDF là một chương trình có chức năng như trình xem PDF và...